تیم حاکمیتی بیمارستان بهبود

اعضای تیم حاکمیتی

 

دکتر جواد ایمانی (هیئت مدیره/ عضوتیم حاکمیتی ) 

دکتر جواد ایمانی (هیئت مدیره/ عضوتیم حاکمیتی ) 

 

دکتر عزیزنوری  (رئیس هیئت مدیره / عضوتیم حاکمیتی )

بهمن ذیجاه ( مدیرعامل / رئیس تیم حاکمیتی )

 

دکتر علی زادایمانی ( رئیس بیمارستان / عضوتیم حاکمیتی )

 

دکتر عباس دیندوست ( مدیرداخلی /عضوتیم حاکمیتی )

پروین کرامتی فر(مدیرخدمات پرستاری / دبیر تیم حاکمیتی )

دکتر سجاد نقی پور ( معاون درمان بیمارستان / عضوتیم حاکمیتی )

 

دکتر مهدی قانع ( مسئول دفتر بهبود کیفیت و کمیته اقتصاددرمان / عضوتیم حاکمیتی )

وحیدملکی ( مسئول خدمات سرپائی و درمانگاهها، تدارکات /عضوتیم حاکمیتی )

X