راهنمای طبقات

 1. پذیرش بستری و ترخیص
 2. داروخانه مرکزی
 3. صندوق مرکزی
 4. اطلاعات
 5. پذیرش مرکزی
 6. صندوق اورژانس فست ترک و داروخانه شماره ۲
 7. داروخانه شماره ۲
 8. درمانگاه های داخلی ، اورتوپد ، جراحی عمومی
 9. دفتر پرستاری
 10. مدیر داخلی
 11. دفتر مدیریت (رسیدگی به شکایات)و روابط عمومی
 12. پذیرش و صندوق ساختمان نصر
 13. پذیرش و صندوق ساختمان سلامت
 14. مدیر تدارکات و مسئول درمانگاه
X